Vláda nateraz nevytvorí Ministerstvo piva, ale pivo určite patrí medzi potraviny

Mnohí sa pýtate: Môže byť pivotéka alebo iná predajňa s pivom otvorená teraz, keď platí nariadenie vlády o uzavretí rôznych maloobchodných prevádzok? Spolu s tímom sme sa pozreli na možností, ktoré majitelia takýchto podnikov majú, aby sme mohli trochu nasmerovať trh. O tento článok sa môžete skúsiť oprieť pri jednaní s úradmi.


UPDATE 25.3.2020 12:30

Máme e-mailové potvrdenie od Ministra Hospodárstva – Richarda Sulíka, že pivotéky môžu byť otvorené!

“Ak budete predávať pivo len ako zabalený tovar a nebude možné ho na mieste konzumovať, tak predávať môžete. Dbajte na rúška, dezinfekciu a zabezpečte odstup medzi zákazníkmi” – píše Richard Sulík v e-mailovom vyjadrení. Platí, že ktorýkoľvek z Vašich podnikov by mal problém pri akejkoľvek kontrole, je nevyhnutné ich oboznámiť so znením tohto potvrdenia a nás okamžite kontaktovať. My sa spojíme priamo s pánom ministrom. Radi by sme poďakovali Kristiánovi Dufincovi z pivovaru SNP, ktorý priamo pomohol toto potvrdenie získať.


UPDATE 21.3.2020 16:00:

Nová vláda chce predefinovať, kto môže a kto nemôže byť otvorený. Aj keď pivotéky sa nespomínajú, v texte sú vínotéky (čo je ten istý typ predajne). Žiaľ z toho nám vychádza, že sa ľady nepohnú ba dokonca, že sa vyšpecifikuje nariadenie v neprospech pivoték.

https://www.aktuality.sk/clanok/775348/koronavirus-pozrite-si-navrh-opatreni-ktorymi-chce-koalicia-pomoct-ekonomike/

UPDATE 20.3.2020 12:00:

Z AKTUÁLNYCH STANOVÍSK REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA, ODDELENIA HYGIENY, VYPLÝVA, ŽE PIVOTÉKY NESMÚ BYŤ OTVORENÉ, ANI V PRÍPADE PREDAJA PIVA SO SEBOU. NAPÍSALI SME LIST NA HLAVNÝ ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA A ČAKÁME ODPOVEĎ. BUDEME VÁS INFORMOVAŤ.

My stále nemáme nejaké oficiálne stanovisko Úradu verejného zdravotníctva, pretože jednak je ťažké sa vôbec niekomu dovolať, už vôbec nie kompetentnému a už vôbec nie takému zástupcovi úradov, ktorý by nám to jednoznačne potvrdil čierne na bielom. Vychádzame však z faktu, že “čierno-bielo” musí byť niekde uvedená pravda napr. v zákonoch či vyhláškach. Tieto naše domnienky sa pokúsime overiť jednak s právnikmi a jednak so zástupcami Úradu verejného zdravotníctva a článok v takom prípade budeme updatovať.


Poďme ale prv k samotnému nariadeniu, v ktorom sa píše (plné znenie 08 opatrenie_uvz_sr_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok_15032020):

“S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na
osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné
lekárske účely,
2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
3. predajní drogérie,
4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
5. predajní novín a tlačovín,
6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.

B) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).
C) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 37712004 Z. z., aby nezatvorii prevádzky uvedené v bode A.” – hovorí sa v Opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 15.3.2020


Z vymedzenia typov predajní, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje, nám jednoznačne vyplýva to, že predajne potravín môžu byť otvorené. Všeobecne známe je, že sa to týka bežných obchodov s potravinami, od malých predajní až po veľké hypermarkety ako Tesco, Kaufland a pod. Bez ohľadu na to, či tieto predajne maju aj iný spotrebný tovar v ponuke, ktorý v tomto zozname výnimiek nie je uvedený.

Zásadná otázka – JE TEDA PIVOTÉKA PREDAJŇOU POTRAVÍN?

Na prvé počutie si povieme, že nie. Lebo pivo je pivo. Avšak, pivo patrí medzi potraviny. Hovorí o tom Zákon č. 152/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách, kde v rámci vymedzenia základných pojmov na účely tohto zákona sa rozumie v 1. časti v §2 píše v odseku a)  potravinou látka alebo výrobok, ktoré sú spracované, čiastočne spracované alebo nespracované a sú určené na ľudskú spotrebu alebo pri ktorých sa odôvodnene predpokladá, že budú požité ľuďmi, vrátane nápojov, žuvačiek, všetkých látok vrátane pitnej vody,1) ktoré sú zámerne pridávané do potravín počas ich výroby, prípravy alebo úpravy, prídavných látok určených na predaj spotrebiteľom; potravinou sa rozumie aj potravina podľa osobitných predpisov,1aca)”. 

Z tohto hľadiska je podľa názoru možné mať otvorenú pivotéku s predajom piva so sebou, bez akejkoľvek priamej konzumácie. Taktiež to podľa nás platí na bar, ktorý má oficiálne povolený predaj fľaškového piva, s prihliadnutím na obmedzenie predaja cez okienko alebo výdajné miesto tak, ako sa hovorí v nariadení bodu B. Sme však za to, že nariadenie vlády nie je dostatočne detailne rozpracované a preto je podľa nás možné sa oprieť práve o definíciu piva ako potraviny. V nariadení sa nepíše, či je možné v rámci predaja piva so sebou predávať iba fľaškové pivo alebo aj čapované pivo (čapovanie do fľaše akýmkoľvek spôsobom). Máme za to, že čapované pivo do fľaše si zákazník vychutná doma a teda sa nezhlukuje na mieste s inými zákazníkmi (neprebieha priama konzumácia na mieste) a teda je možný predaj jak fľaškového tak čapovaného piva.

POTRAVINOVÝ KÓDEX – ďalšia legislatíva, o ktorú sa dá oficiálne oprieť.

“Potravinový kódex Slovenskej republiky je vykonávacím predpisom zákona o potravinách, je zložený z jednotlivých výnosov Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a je rozdelený do troch častí:
     1. Vymedzenie pojmov a spôsob skúšania potravín a tabakových výrobkov
     2. Všeobecné požiadavky
     3. Komoditné hlavy
 
Potravinový kódex Slovenskej republiky upravuje požiadavky na zdravotnú neškodnosť, hygienu, požiadavky na zloženie a kvalitu potravín, zložky, ako aj technologické postupy používané pri ich výrobe a požiadavky na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu, manipuláciu s nimi a ich obeh, ako aj zásady na odber vzoriek a ich vyšetrovanie. Požiadavky ustanovené v potravinovom kódexe je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh.” – našli sme na webe Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.

V rámci 1. časti 1. hlavy vo vymedzení základných pojmov, § 3 sa hovorí o nápojoch ako o potravinách – poživatinach, ktoré slúžia priamo alebo nepriamo, v prirodzenom stave alebo vo vhodnej úprave na výživu ľudí.

V 3. časti Potravinového kódexu je uvedených 34 komoditných hláv – vymedzenia kategórii potravín, medzi ktorými sú aj v hlave 25 nápoje, do ktorých spadá pivo.

Požiadali sme jedného známeho, právnika, aby sa nám k tomu vyjadril tiež a mohli sme toto poskytnúť aj vám, všetkým prevádzkovateľom pivoték či iných predajní s pivom. Ideálne by bolo, ak si vytlačíte tento článok, kde sú uvedené citácie Zákonu o potravinách a Potravinového kódexu a v prípade, že u vás prebehne kontrola, máte sa o čo oprieť. Nezaručujeme však nikomu, že pochodíte, nakoľko ako sme písali na začiatku, oficiálne vyjadrenie Úradu verejného zdravotníctva nemáme. Kontroly však realizuje polícia a jej príslušníkom dali do rúk iba nariadenie. K tomuto nariadeniu je najpodstatnejšie sa baviť o tom, že pivo patrí medzi potraviny.

Upozorňujeme všetkých, čo rozvážajú pivo až domov, že takúto formu donášky by ste mali mať podľa nášho názoru schválenú dotyčným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Domnievame sa, že aktuálne v krízovej situácii by z toho nemusel byť veľký problém, ale pri pokuse o dlhodobú činnosť donášky je lepšie si vyžiadať schválenie príslušnými úradmi.

Ak máte na to iný názor alebo nejake doplňujúce argumenty, ktoré pomôžu nám všetkým, napíšte nám správu na facebook alebo volajte na 0911 648 669.

Zdroje:

  • oficiálne nariadenie Úradu verejného zdravotníctva z 15.3.
  • Potravinový kódex: https://www.svps.sk/legislativa/legislativa_kodex.asp
  • Zákon o potravinách: https://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-152#p12

Upozornenie – redakcia Živé Pivo nezodpovedá za individuálne rozhodnutia podnikateľských subjektov na základe tohto článku a upozorňujeme vás, že sa situácia môže zo dňa na deň zmeniť, preto treba sledovať aktuálne nariadenia vlády a úrady. Ak budeme mať v rukách niečo, o čo sa dá oficiálne nespochybniteľne oprieť, budeme to s vami zdieľať.

Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode A, B je správnym deliktom podl’a §57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podl’a § 57 ods~ 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.
z. vo výške do 20.000 eur.

Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode D je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podl’a § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podl’a § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur.

Tvoje hodnotenie?

Klikni na hviezdičku pre hodnotenie

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hodnotení: 0

Zatiaľ žiadne hodnotenie! Buď prvý/á hodnotiteľ

Ďakujeme za pozitívne hodnotenie

Sledujte nás na sociálnych sieťach!

Mrzí nás vaše negatívne hodnotenie

Vaša spätna väzba je dôležitá

Napíšte nám, čo môže byť lepšie

Nájdi nás na sociálnych sieťach

Nezaradené

Beer Station Fest opäť v Tržnica Nivy!

  Pozývame vás na ďalšie pokračovanie festivalu remeselých pív – BEER STATION FEST.Zavíta k nám opäť viac ako desať pivovarov zo Slovenska, Čiech a Poľska. 

Aktuality

6. Narodeniny Beer Station

Ahojte kamoši 🙂 Pozývame vás na prvú tohtoročnú Beer Station Párty, ktorá sa ponesie v duchu našich 6 narodenín 🎂 a bude to poriadne veľká párty

Objavuj Živé Pivo na Slovensku

Na našom webe nájdeš sekciu "PODNIKY", kde je zoznam rôznych pivných podnikov s remeselným pivom. Vo vyhľadávači zadaj rôzny typ pivného zážitku - napr. jedlo v regióne "Burger Orava" a ponúkne ti všetky podniky na Orave, kde si môžeš dať výborný burger a poctivé remeselné pivo. Vyskúšaj si to a naplánuj si pivné výlety po Slovensku

Od našich partnerov

Close Menu
×
×

Cart